Privacyverklaring

ZW Control hecht groot belang aan het waarborgen van de privacy van haar opdrachtgevers en alle betrokkenen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Wij werken conform de eisen van de regelgeving zoals de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). In deze privacyverklaring lichten wij onder meer toe welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel, wat uw rechten zijn als betrokkene en hoe u deze kunt uitoefenen.

Doel van de verwerking

Uitkeringen van (ex-)medewerkers kunnen voor een periode van 10 jaar voor rekening komen van een werkgever, hetzij via de premie Whk of vanuit het eigenrisicodragerschap voor de WGA. Niet alleen de uitkeringsgerechtigde maar ook de (voormalige) werkgever heeft een financieel belang bij beslissingen van de Belastingdienst en het UWV over deze uitkeringen. Om deze reden heeft de werkgever een wettelijk verankerd recht om dit belang te behartigen bij het UWV, de Belastingdienst of een gerechtelijke instantie.

Bij de uitoefening van dit recht kan een werkgever of werknemer zich laten bijstaan door een (arts)-gemachtigde die kennis mag nemen van de medische gegevens in een dossier. Op grond van een overeenkomst en met een machtiging van de opdrachtgever, treedt WGA Control op als (arts)-gemachtigde en onderzoekt onder andere via bezwaar- en beroepsprocedures, of de toerekening en toekenning van een WGA-uitkering correct is.

Om onze dienstverlening als (arts)-gemachtigde te kunnen uitvoeren is het onvermijdelijk om persoonsgegevens te verwerken. ZW Control verwerkt deze persoonsgegevens met als doel onze opdrachtgevers als belanghebbenden bij beslissingen over uitkeringen, in staat te stellen hun rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Concreet verwerken wij de volgende gegevens:

Contactpersonen werkgevers:

  • voor- en achternaam
  • telefoonnummer
  • e-mailadres

Werknemers (“betrokkenen” in termen van AVG)

  • naam en voorletters
  • geboortedatum
  • BSN
  • Gegevens over het dienstverband (aanvang/einde)
  • Uitkeringsgegevens
  • Arbeidskundige – en medische gegevens

Deze informatie krijgen wij van de (voormalige) werkgever, de Belastingdienst, het UWV of de Rechtbank. Het UWV of de Rechtbank moet zorgen dat een betrokkene, indien hij of zij dit wenst, over precies dezelfde gegevens kan beschikken als ZW Control.

ZW Control zal uitsluitend die gegevens gebruiken die nodig zijn om haar deel van de overeenkomst met een opdrachtgever naar behoren uit te voeren.

Nimmer zal ZW control die gegevens aan derden (het UWV, de Rechtbank en de Belastingdienst zijn in dit kader geen derde) verstrekken.

Bedrijfsgegevens

Hoewel geen persoonsgegevens in de zin van de wet, willen wij op deze plaats toch vermelden dat bedrijfsgegevens die wij van u als opdrachtgever of de Belastingdienst ontvangen, uiteraard zeer vertrouwelijk behandeld en verwerkt worden in een solide beveiligde omgeving. Al onze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend die ook betrekking heeft op uw bedrijfsgegevens.

Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Beveiliging

ZW Control neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Uw gegevens worden binnen de Europese Economische Ruimte verwerkt.

Omdat wij medische gegevens verwerken hebben wij een Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. Deze ziet er op toe dat de privacywetgeving juist wordt toegepast en uw gegevens goed beschermd worden.

Bewaren van persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het van het doel van de verwerking te realiseren.

Afhankelijk van de duur van de overeenkomst met de opdrachtgever en die van de toerekening van de uitkering, bewaren wij persoonsgegevens minimaal 5 en maximaal 12 jaar.

Cookies

Voor onze websites maken we zo minimaal mogelijk gebruik van cookies. Dit zijn kleine bestandjes die wij op uw apparaat plaatsen om de website goed te laten werken. In onze cookieverklaring op de website vindt u hier meer over.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren, te (laten) verwijderen en om onder omstandigheden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens

Voor vragen of verzoeken over uw privacyrechten, kunt u contact opnemen met onze Functionaris Gegevensbescherming via het e-mailadres: info@zwcontrol.nl

Mocht u niet tevreden zijn met ons antwoord of een klacht hebben over uw privacy(rechten), dan kunt u contact opnemen met de nationale toezichthouder, Autoriteit Persoonsgegevens.